Charakteristika školy, její poslání a vize

Jsme škola, která poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Naší prioritou je být důvěryhodnou školou, která spolupracuje se vzdělávacími a zaměstnavatelskými organizacemi regionu i mimo region. Jsme školou s vysokou prestiží a dlouhodobou tradicí. Ve výchově klademe důraz na mravní kvality žáků. Jsme školou, která je konkurenceschopná a má stabilní místo ve zdravotnickém vzdělávání.

Garantujeme kvalitní výuku provázanou s praxí. Nabízíme vysokou úroveň v práci s ICT technikou, poskytujeme knihovnické služby, ubytovací i stravovací služby poskytujeme v domově mládeže, který je vedle naší školy a vlastníkem je Střední škola energetická a stavební Chomutov. Podporujeme vzdělávání pedagogických pracovníků školy, jsme si vědomi toho, že oni jsou tvůrci kvalitního působení školy

Jsme otevřená, úspěšná, stabilní, silná a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi své priority.

Naši absolventi jsou úspěšní odborníci ve zdravotnických profesích, jsou otevřeni novým poznatkům, vybaveni dobrými komunikačními schopnostmi. Jsou schopni uplatnit se na trhu práce u nás i v zahraničí.

Praktické vyučování a odborná praxe

Žáci školy jsou od prvního ročníku připravování na náročnou práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

V prvním a ve druhém ročníku probíhá příprava na povolání ve škole v odborných učebnách. Žáci získávají znalosti i praktické dovednosti při využívání názorně demonstračních vyučovacích metod, především při práci s modely. Učí se správně komunikovat s nemocnými i pracovat s ošetřovatelskou dokumentací. V rámci mikroexkurzí se postupně seznamují s prací zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních chomutovské nemocnice.

Ve třetím a ve čtvrtém ročníku probíhá praktické vyučování ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Nejdříve probíhá výuka na základních odděleních, tzn. interním, chirurgickém a dětském. Později žáci praktikují také na ortopedii, neurologii, gynekologicko-porodnickém oddělení, ale i na jednotkách intenzivní péče. V závěru 3. ročníku konají žáci povinnou čtyřtýdenní odbornou praxi v nemocnicích v Chomutově, Kadani nebo v Žatci, kdy respektujeme trvalé bydliště žáků.

Vychováváme mladé lidi, kteří jsou

Zaměstnancům nabízíme

Kreativní prostředí, ve kterém mohou uplatnit své zkušenosti a schopnosti vychovávat a vzdělávat mladé lidi. Možnost pracovat na sobě, dále se vzdělávat, seberealizovat. Ve škole panuje dobré klima. Škola podporuje žáky v účasti na správě školy, rozvíjí spolupráci, partnerství. Ve škole je kladen důraz na otevřené, bezpečné a komunikační prostředí. Otevřenost a bezpečí jsou zajištěny různými mechanizmy:

Školní parlament

Školní parlament – zástupci jednotlivých tříd se setkávají 1x měsíčně s vedením školy a řeší problémy, které žáci ve škole vnímají. Vedení školy bezprostředně reaguje nápravnými opatřeními, která si situace vyžádá, a písemnou formou na nástěnce informuje žáky o jejich průběhu.

Komunikace se žáky

Všichni žáci mají kdykoli otevřenou cestu k vedení školy i všem vyučujícím.

Poradenství

Škola zajišťuje poradenství žákům a pomáhá jim tak řešit jejich náročné životní situace. Výchovný poradce řeší s žáky otázky výchovné, vzdělávací i další služby dle své náplně práce. Ve škole je ustaven tým pro řešení problematiky prevence rizikového chování žáků. Ve specifických případech škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou či jiným zařízením.

Kariérový poradce informuje a předává studentům letáčky a informace, které přijdou na školu z jiných VOŠ, VŠ ohledně oborů, dnů otevřených dveří apod. S každým studentem individuálně vyhledává vhodnou školu, pomáhá najít přijímací zkoušky, kontakty apod., pomáhá vyplnit v lednu/únoru přihlášky na VOŠ, VŠ, připravuje žáky na přijímací pohovor, odpovídat na inzerát ohledně pracovního místa, psát životopis.